archives

Arkiv për

Quiz no.3

Quiz no.2

Ushtrime…kujtesë kashé, llogaritje AMAT

Ushtrim 1. Sistemi i kujtesës të një kompjuteri është i përbërë nga dy nivele : kujtesë kashé dhe kujtesë qëndrore. Kohëzgjatjet me të cilat procesori lexon këto kujtesa janë respektivisht 10 ns. dhe 100 ns.“Cache hit” ose “hit rate” është 90 %. Të llogaritet koha mesatare e kapjes (Average Memory Access Time) të kësaj kujtese. Zhvillim Average Access time … Vazhdoni leximin

Kujtesa kashé – “tag overhead”

Pavarësisht nga mënyra si organizohet një kujtesë kashé (direct mapped, associative), është e domosdoshme që, krahas të dhënave, në kashé të ruhen edhe adresat që këto të dhëna kanë në kujtesën qëndrore. Këto adresa quhen “address tag” ose “cache tag” dhe natyrisht që ato zenë hapsirë kujtese shumë të vlefshme në kashé. Pavarësisht nga kjo, “kapaciteti” i … Vazhdoni leximin

Ushtrim… kujtesa kashé dhe influenca e saj në CPI

Një procesor me arkitekturë Load/Store dhe me një pipeline të thjeshtë ka një CPI ideale =1. Frekuenca e tij e clockut është  1 Ghz.  Frekuenca e ekzekutimit të instruksioneve Load/Store është 25%. Procesori komunikon me një kujtesë kashé të ndarë në “I-Cache” = Instruksion kashé dhe  “D-Cache“= Data kashé, me këto parametra: I-Cache : Miss … Vazhdoni leximin

Hierarkia e kujtesës kashé

Në tabelën e mëposhtëme përmblidhen disa nga karakteristikat e kujtesës kashé (nivelet L1, L2, L3) dhe të kujtesës qëndrore (Main Memory). Si duhet të interpretohet kjo tabelë? Për të optimizuar parametrat thelbësorë të kujtesës kashé, ajo ndahet në disa nivele, duke formuar atë qe zakonisht njihet si hierarkia e kujtesës kashé ose kashé me disa nivele (“multilevel caches”). … Vazhdoni leximin

Ushtrim…kujtesë kashé “fully associative”

Nje kompjuter  disponon nje kujtese qendrore prej 4096 K fjalesh dhe nje kujtese kashé me madhesi 64 K fjale. Kujtesa kashe eshte e tipit ”fully associative cashe” me madhesi blloku prej 32 fjalesh. Adresimi i kujteses behet me base fjalen.  Te gjendet: a. Sa eshte numri i krahasuesve hardware te nevojshem ? b. Sa bite … Vazhdoni leximin

Ushtrim…kujtesë kashé “direct mapped”

Supozoni se një kompjuter  disponon një kujtesë qëndrore prej 1024 K fjalësh dhe një kujtesë kashe me madhësi 32 K fjalë. Kujtesa kashé është e tipit ”direct mapped cache » me madhësi blloku prej 16 fjalësh. Adresimi i kujteses bëhet me bazë fjalën.  Të gjendet sa bitë do të ishte madhësia e zonës “cache tag” dhe … Vazhdoni leximin

Quiz no.1

Krahasimi i performancës ndërmjet dy procesorëve ka kuptim kur kjo bëhet për një program të caktuar. Prandaj, edhe në quiz-in e mëposhtëm krahasimi kërkohet të bëhet për një progarm të njëjtë që ekzekutohet në të dy procesorët që kanë ISA të njejtë.

Pipeline…ushtrim-krahasim i performancave

Procesori A ka një pipeline me 5 stade, frekuencë clocku 500 MHz dhe një CPI mesatare =1.5. Procesori B ka një pipeline me 20 stade, frekuencë clocku 2 GHz. dhe një CPI mesatare =2.0. Te gjendet : Cili procesor ka performancë më të madhe dhe sa ? Zhvillim Llogaritim ekzekutimin e N instruksioneve nga procesorët A dhe … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic