archives

ISA

Kjo etiketë i është përshoqëruar 10 postimeve

CISC vs. RISC – historia dhe e ardhmja sipas njërit prej pionerëve të RISC

Profesor David Patterson është një nga pionierët e procesorëve RISC. Në vitet 1981-1982 së bashku me një ekip të “University of California, Berkeley”  ai krijoi procesorin e parë RISC I. Edhe emërtimet RISC/CISC i atribuohen D.Patterson-it. Këtu është një kopje e artikullit të D.Patterson dhe C.Séquin ku ata trajtojnë procesorët RISC I dhe II. David … Vazhdoni leximin

Dallimet RISC-CISC në shifra…

Për të parë nje aspekt sasior të dallimit RISC / CISC, le të marrim një shembull që ka të bëjë me shumëzimin e dy numrave: Të shkruhet procedura që llogarit produktin P=10 * 5 në një kompjuter me procesor CISC dhe pastaj në një RISC. CISC mov  ax,10 mov bx, 5 mul bx,ax RISC mov ax,0 mov … Vazhdoni leximin

Dallimet RISC – CISC në formë të përmbledhur…

CISC (Complex Instruction Set Computer) dhe RISC (Reduced Instruction Set Computer) duhen konsideruar si dy filozofi apo strategji të ndryshme në konceptimin e ISA (Instruction Set Architecture). Ashtu si çdo strategji, edhe CISC/RISC, përpunohen duke marrë në konsideratë tërësinë e teknologjive ekzistuese, të cilat kanë kufizimet e tyre, që ndryshojnë me kohën.  Prandaj,  duhen trajtuar në … Vazhdoni leximin

David Patterson – 4 parime për konceptimin e kompjuterave

David Patterson dhe John Hennessy në librin e tyre “Computer Organization and Design -The Hardware/Software Interface”, bëjnë këtë analizë në lidhje me parimet themelorë që duhet të ndiqen gjatë konceptimit të një procesori. Përzgjedhja e bashkësisë së instruksioneve (ISA) të një procesori është një proces delikat, pasi ai duhet të balancojë këta tre faktorë : a.    … Vazhdoni leximin

Ushtrim no.1 – mënyrat e adresimit

Kujtesa qëndore dhe regjistri RX kanë vlerat si në figurë : Supozoni se procesori ekzekuton instruksionin : LOAD 900 Kërkohet të gjeni vlerat që ngarkohen ne regjistrin akumulator në vartësi të menyrës së adresimit që përdor instruksioni LOAD. Vendosini ato në tabelën e mëposhtëme : MENYRA E ADRESIMIT VLERA E NGARKUAR NE AKUMULATOR IMEDIATE DIREKTE … Vazhdoni leximin

Ushtrim – numri i operandave në instruksion

Jepet  shprehja:  A=(B+C)*(D+E) Shkruani kodin në asembler që llogarit vlerën e A-së për rastet kur kemi të bëjmë me makina me 1,2,3 dhe 0 adresa. Konsideroni që A,B,C,D dhe E  janë adresa në kujtesë ku gjenden vlerat respektive të operandave. Kini parasysh që veprimet nuk duhet të ndryshojnë vlerat e operandave. Zhvillim:  Duke përdorur një … Vazhdoni leximin

Arkitektura e tipit Load/Store

Në vartësi të vendndodhjes së operandave dallojmë këto lloje arkitekturash: Memory-Memory – ku 2 ose 3 operanda mund të gjenden në kujtesë. Register-Memory – të paktën njëra operandë duhet të jetë në regjistër. Load/Store– asnjë operandë nuk duhet të jetë në kujtesë, por vetëm në regjistra. Në ALU-në e figurës së mëposhtme, njëra operandë gjendet … Vazhdoni leximin

Makina me zero operandë

Një makinë do të quhet me zero operandë, në rastin kur instruksionet aritmetike dhe logjike të saj nuk specifikojnë asnjë operandë në instruksion.  Këto makina njihen me emrat “zero-address machine”, “stack machine” apo “zero operand instructions”. Kështu instruksioni i mbledhjes do të ishte thjesht : ADD    Që një instruksion të mund të realizojë veprime … Vazhdoni leximin

Plotësime për Kapitullin 2 – ISA

Një histori e shkurtër e ISA: D.Patterson COD-aneks. Mos lini pa lexuar këtë artikull :  Amdahl-Blaauw-Brooks-Architecture of IBM System/360 Klikoni në lidhjet e mëposhtëme dhe do të gjeni informacion ilustrues dhe plotësues për Kapitullin 2. Load/Store Architecture Makinat me zero operandë (adresë) RISC krahasim me CISC RISC / CISC në shifra Përmbledhje e ISA kryesore (shtojcë e … Vazhdoni leximin

Overflow – Hardware/Software Interface

Eshtë i njohur fakti që fenomeni “overflow” (kapërderdhje) ndodh kur rezultati i nje veprimi arithmetik nuk mund te paraqitet me hardwarin qe kemi në dispozicion dhe që sinjalizohet nga indikatori (“flag”) OF.  Ky indikator shprehet nga barazimi OF=CF XOR rs dhe kur nje “overflow” ndodh kemi automatikisht që OF=1. Si percillet fenomeni i “overflow” qe zë fill ne ALU … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic