archives

numra

Kjo etiketë i është përshoqëruar 3 postimeve

Ushtrim : Numrat e pashënjuar dhe të shënjuar

Ushtrim Në tabelën e mëpshtme jepen kombinimet binare të 4 biteve. Vendosni përbri tyre vlerat dhjetore që ato përfaqësojnë  për këto dy raste : 1. Shprehin numra të pashënjuar (unsigned) 2.  Shprehin numra të shënjuar (signed) Zgjidhje : Për numrat e shënjuar, biti me peshë më të madhe shpreh shenjën e numrit sipas marveshjes  “1”=numër negativ, … Vazhdoni leximin

Shumëzuesi me presje fikse … si realizohet ?!

REALIZIMI I NJE SHUMEZUESI ME PRESJE FIKSE Kërkohet të realizohet shumëzimi i dy numërave me presje fikse me 8 bitë : X = x0 x1 x2 …x7 dhe Y = y0 y1 y2….y7 për të perfituar produktin P = X * Y. Sejcili numër shprehet në formën : shenjë + vlerë absolute, ku bitët x0 … Vazhdoni leximin

Shumëzimi i numrave – Metoda e realizimit

Në një ALU, për realizimin e shumëzimit, përdoren këta regjistra: AC.MQ   <- DR X MQ ku : në regjistrin MQ vendoset shumëzuesi, në DR vendoset i shumëzueshmi, ndërsa në AC.MQ rezultati. Le te marrim një shembull Të realizohet shumezimi i dy numrave te paraqitur në formë binare : Y = 1010; X = 1101 Algoritmi … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic