archives

ALU

Kjo etiketë i është përshoqëruar 12 postimeve

Quiz no.5

Ushtrim – numri i operandave në instruksion

Jepet  shprehja:  A=(B+C)*(D+E) Shkruani kodin në asembler që llogarit vlerën e A-së për rastet kur kemi të bëjmë me makina me 1,2,3 dhe 0 adresa. Konsideroni që A,B,C,D dhe E  janë adresa në kujtesë ku gjenden vlerat respektive të operandave. Kini parasysh që veprimet nuk duhet të ndryshojnë vlerat e operandave. Zhvillim:  Duke përdorur një … Vazhdoni leximin

Arkitektura e tipit Load/Store

Në vartësi të vendndodhjes së operandave dallojmë këto lloje arkitekturash: Memory-Memory – ku 2 ose 3 operanda mund të gjenden në kujtesë. Register-Memory – të paktën njëra operandë duhet të jetë në regjistër. Load/Store– asnjë operandë nuk duhet të jetë në kujtesë, por vetëm në regjistra. Në ALU-në e figurës së mëposhtme, njëra operandë gjendet … Vazhdoni leximin

Makina me zero operandë

Një makinë do të quhet me zero operandë, në rastin kur instruksionet aritmetike dhe logjike të saj nuk specifikojnë asnjë operandë në instruksion.  Këto makina njihen me emrat “zero-address machine”, “stack machine” apo “zero operand instructions”. Kështu instruksioni i mbledhjes do të ishte thjesht : ADD    Që një instruksion të mund të realizojë veprime … Vazhdoni leximin

Ushtrim : Numrat e pashënjuar dhe të shënjuar

Ushtrim Në tabelën e mëpshtme jepen kombinimet binare të 4 biteve. Vendosni përbri tyre vlerat dhjetore që ato përfaqësojnë  për këto dy raste : 1. Shprehin numra të pashënjuar (unsigned) 2.  Shprehin numra të shënjuar (signed) Zgjidhje : Për numrat e shënjuar, biti me peshë më të madhe shpreh shenjën e numrit sipas marveshjes  “1”=numër negativ, … Vazhdoni leximin

Ushtrim – shumatoret, llogaritja e shpejtesise se mbledhjes.

Supozoni se  tre shumatore ne paralel me 16 bite jane realizuar respektivisht sipas tre metodave: “ripple carry adder”, 4 bit “Carry Lookahead adder”  te vendosur ne kaskade, dhe “Carry Lookahead adder” i plote. Krahasoni shpejtesite me te cilen llogaritet mbetja Ci ne keta shumatore. Zhvillim Nje menyre e thjeshte, per te llogaritur vonesen qe shkaktohet gjate nje operacioni logjik, … Vazhdoni leximin

Overflow – Hardware/Software Interface

Eshtë i njohur fakti që fenomeni “overflow” (kapërderdhje) ndodh kur rezultati i nje veprimi arithmetik nuk mund te paraqitet me hardwarin qe kemi në dispozicion dhe që sinjalizohet nga indikatori (“flag”) OF.  Ky indikator shprehet nga barazimi OF=CF XOR rs dhe kur nje “overflow” ndodh kemi automatikisht që OF=1. Si percillet fenomeni i “overflow” qe zë fill ne ALU … Vazhdoni leximin

Ushtrim – veprime me numra

Të paraqiten në formatin 8 bitë në formë hexadecimale dhe binare në formën shenjë + vlerë absolute dhe komplement i dyshit, numrat : +127, -64. dhe -128. Të kryhen veprimet  127+127 dhe -64+127. Zhvillim 127 = 7F(hex) = 0 1111111 -64 =  0C(hex) = 1 1000000  – komplement i dyshit -128 = 80(hex) = 1 0000000 – … Vazhdoni leximin

Shumëzuesi me presje fikse … si realizohet ?!

REALIZIMI I NJE SHUMEZUESI ME PRESJE FIKSE Kërkohet të realizohet shumëzimi i dy numërave me presje fikse me 8 bitë : X = x0 x1 x2 …x7 dhe Y = y0 y1 y2….y7 për të perfituar produktin P = X * Y. Sejcili numër shprehet në formën : shenjë + vlerë absolute, ku bitët x0 … Vazhdoni leximin

Shumëzimi i numrave – Metoda e realizimit

Në një ALU, për realizimin e shumëzimit, përdoren këta regjistra: AC.MQ   <- DR X MQ ku : në regjistrin MQ vendoset shumëzuesi, në DR vendoset i shumëzueshmi, ndërsa në AC.MQ rezultati. Le te marrim një shembull Të realizohet shumezimi i dy numrave te paraqitur në formë binare : Y = 1010; X = 1101 Algoritmi … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic